Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til private og erhvervskunder.

 1. Anvendelse
 2. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om vishensyn.NU’s, CVR-num­mer 40547436, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter og til­knyttede ydelser til private og erhvervskunder.
 3.  
 4. Aftalegrundlag
  1. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 5.  
 6. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 7.  
 8. Produkter og ydelser
  1. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye.
 9.  
 10. Ansvarsbegrænsning. Produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til, at sætte fast på bilens bagklap/bagrude (efter gældende lovgivning) eller vesten til, at tage på og lyne og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
 11.  
 12.  
 13. Pris og betaling
  1. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
 14.  
 15. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 16.  
 17. Forsinket betaling
 1. Rente/gebyrer. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 3 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Samt vil der for, hver rykker blive pålagt et rykkergebyr på. kr. 100,00 til private og kr. 250,00 til erhvervskunder.
 2.  
 3. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 7 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 4.  
 5.  
 6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
  1. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
 7.  
 8. Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse: (i) Kundens navn/add./mail/tlf. nr., (ii) produkt og antal.
 9. Med mindre ordren er afgivet telefonisk, så vil ordren være bindene ved modtagelse af ordrebekræftelsen.
 10.  
 11. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden. Denne vil også indeholde betalingsbetingelser, der gør sig gældene ved den specifikke ordre og som skal overholdes inden produktet afsendes.
 12.  
 13. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre/afmelde en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
 14.  
 15. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 16.  
 17. Levering
  1. Virksomheden leverer alle solgte produkter med DAO, PostNord eller GLS. Leveringen vil være imellem 1-4 arbejdsdage.
 18.  
 19. Virksomheden leverer alle solgte produkter tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 20.  
 21. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
 22.  
 23. Forsinket levering
 1. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 2.  
 3. Garanti
 1. Virksomheden garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.
 2.  
 3. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
 4.  
 5. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
 6.  
 7.  
 8. Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden.
 9.  
 10. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: Fremsende nyt af det fejlberamte.
 11.  
 12. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 arbejdsdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af disse betingelser.
 13.  
 14. Ansvar
 1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 2.  
 3. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
 4.  
 5. Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10% af det salg af produkter tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 6.  
 7. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 8.  
 9. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
 10.  
 11. Immaterielle rettigheder
 1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.
 2.  
 3. Fortrolighed
 1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 2.  
 3. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i disse betingelser. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 4.  
 5. Kundens forpligtelser til, at overholde disse betingelser, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
 6.  
 7. Gældende ret og værneting
 1. Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2.  
 3. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.
 4.  
 5. Oplysning om klagemuligheder
  1. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 
 6. Du kan klage til Center for Klageløsning via Nævnenes Hus’      klageportal: https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
 7.  
 8. EU-Kommissionen online klageportal kan også̊ anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odrVed indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse [xx@yy.dk].
 9.  
 10. Klagemulighed med Tryghedsmærket
 11.  
 12. Du kan oprette en klage via Tryghedsmærket og forsøge at løse problemet i samarbejde med webshoppen og Tryghedsmærket inden du klager ved hjælp af ovenstående muligheder.Du kan oprette klagen her https://tryghedsmaerket.dk/complain